ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

   
  นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร นางสุภาพร ลีนะบรรจง
  นายพยุง ลีวงศ์เจริญ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล
   นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
  นายเทซึ นาคากาวะ นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู 
   นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์  

คณะผู้บริหารบริษัท

fund manager
fund manager
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
fund manager
fund manager
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
fund manager
fund manager
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารตัวแทนขาย
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารตัวแทนขาย
fund manager
fund manager
นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ
fund manager
fund manager
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
fund manager
fund manager
นายศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
นายศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th