ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

   
  นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร นางสุภาพร ลีนะบรรจง
  นายพยุง ลีวงศ์เจริญ นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล
  นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ นายเทซึ นาคากาวะ
  นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์
 
นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์
 

คณะผู้บริหารบริษัท

fund manager
fund manager
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
นางสุภาพร ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จัดการ
fund manager
fund manager
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
นายนิทิต พุกกะณะสุต
ประธานเจ้าหน้าที่ลูกค้าสถาบันและบุคคล
fund manager
fund manager
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารตัวแทนขาย
นายเอนกพร โพธิทัต
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารตัวแทนขาย
fund manager
fund manager
นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิ์ภิญโญ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ และรักษาการผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิ์ภิญโญ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ และรักษาการผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
fund manager
fund manager
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ
fund manager
fund manager
นายศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
นายศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน