PDPA_Banner_V3.png

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลกล้องวงจรปิดซึ่งใช้ภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัท บริษัทจะมุ่งมั่นและรักษาความเป็นส่วนตัวรวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวมรวบ ใช้หรือเปิดเผย อย่างถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด   คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ krungsriasset.GA@krungsri.com, dpo.ksam@krungsri.com

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน