นโยบาย

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้กำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวต่อกองทุนเป็นสำคัญ


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน