นโยบาย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


บลจ.กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด และได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน