นโยบาย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด และได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังบริษัทได้ ซึ่งหากผู้ใดพบเห็น การกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบบริษัท หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาที่บริษัทได้ตามช่องทางที่กำหนด ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อกฎหมาย
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ที่อยู่: ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน