นโยบาย

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy) และ นโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการลงทุน (ESG Policy)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน อันส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งส่งผลดีต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจัดการจึงได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนโดยจัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน  (I Code Policy)  และ นโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลการลงทุน (ESG Policy) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงให้ความสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลทั้งในระดับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน หน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และพนักงานทุกคน
 

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th