ผู้จัดการกองทุน

fund manager
fund manager
ศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
ศิระ คล่องวิชา
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
fund manager
fund manager
วิพุธ เอื้ออานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
fund manager
fund manager
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
สาธิต บัวชู
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
สาธิต บัวชู
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
สาวิณี สุขศรีวงศ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
สาวิณี สุขศรีวงศ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
fund manager
fund manager
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ธีรภาพ จิรศักยกุล
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ธีรภาพ จิรศักยกุล
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
รัมภารัจน์ ยุธานหัส
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
รัมภารัจน์ ยุธานหัส
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
ณัฐยา เตรียมวิทยา
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
ณัฐยา เตรียมวิทยา
ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
fund manager
fund manager
จาตุรันต์ สอนไว
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
จาตุรันต์ สอนไว
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
วรดา ตันติสุนทร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วรดา ตันติสุนทร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
อรจิรา กัลยาณมิตร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อรจิรา กัลยาณมิตร
ผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
fund manager
fund manager
จักรภัทร กุมภานนท์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จักรภัทร กุมภานนท์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th