ภาพรวม บลจ.กรุงศรี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์* นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนรวมของบริษัทมีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้แก่ กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

*สถานะการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และงบการเงินของ บลจ.กรุงศรี คลิกที่นี่

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ภายใต้ชื่อ บลจ.อยุธยา จาร์ดีนเฟลมมิ่ง และเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน “อยุธยาทุนทวีปันผล” เป็นครั้งแรกในกลางปี 2540 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และในปี 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทแม่ คือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปัจจุบัน บลจ.กรุงศรีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย มีสาขากว่า 650 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้ง การที่ธนาคารได้ผนึกกำลังกับธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ตั้งแต่ปลายปี 2556 ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งนิติบุคคลและลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ของธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตตลอดจนเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“บริษัทจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำและจัดหาทางเลือกในการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการลงทุนในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า”

พันธกิจ

“สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับลูกค้า”

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทุนของประเทศ โดยมีพันธสัญญาที่จะพัฒนา สร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนชั้นนำ การให้บริการที่เพรียบพร้อมและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับลูกค้า”

พันธกิจ บลจ.กรุงศรี

“สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับลูกค้า”
ดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG)
เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
อันส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าที่ดีในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

 
ปี 2544
ปี 2549
ปี 2552
บลจ.อยุธยา ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน บลจ.พรีมาเวสท์ ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท บีบีทีวีเอ็คควิตี้ จำกัด (50.5%) บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (39.5%) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (10%) พร้อมปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บลจ.อยุธยา โดยให้บริษัท บีบีทีวีเอ็คควิตี้ และ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ามาร่วมถือหุ้น ในสัดส่วน 13% และ 10% ตามลำดับ โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.อยุธยา ในสัดส่วน 77%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน