เกี่ยวกับ FATCA

เหตุผลและวัตถุประสงค์การเข้าร่วม FATCA ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ และกองทุนรวม (ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ) ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้
  • ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า Participating Foreign Financial Institution (PFFI) โดยมีหน้าที่ดังที่ได้กล่าวในข้อ 1. ดังนี้
    - รายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด
    - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
  • หากบริษัทจัดการ และกองทุนรวม ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย FATCA หรือเรียกว่า Non-Participating Foreign Financial Institution (NPFFI) จะได้รับผลกระทบดังนี้
    - ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วม FATCA ร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดที่มีแหล่งที่มาหรืออ้างอิงหลักทรัพย์จากสหรัฐฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นรายได้ที่เกิดจากเงินของสถาบันการเงินแห่งนั้นเอง หรือเงินของลูกค้าซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันด้วย และที่สำคัญการหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้ไม่ได้คำนวณจากผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่จะนำเงินต้นมาคำนวณรวมด้วย (ขึ้นกับระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ซึ่งกำหนดโดย FATCA)
    - อาจถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมจากจากสถาบันการเงินอื่นที่เข้าร่วม FATCA ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการ และกองทุนรวม (ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กองทุนรวมและบริษัทจัดการสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน