เกี่ยวกับ FATCA

ผลกระทบหากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบว่าเป็นบัญชีของพลเมืองสหรัฐฯ แก่บริษัทจัดการ จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยินยอมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล (Recalcitrant) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุน สำหรับรายการใหม่ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น หรือปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้า
  • ดำเนินการอื่นใดตามเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ยินยอมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล (Recalcitrant) เท่านั้นโดยจะไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยที่แสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นบุคคลสหรัฐฯ พร้อมยื่นหลักฐานประกอบตามที่ร้องขอ
ในกรณีที่เป็นข้อกำหนดของกฏหมายแห่งประเทศไทย บริษัทจัดการ (ซึ่งรวมถึงกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ต้องนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศโดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุน (ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผิดกฎข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ถือหน่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีนโยบายที่ประสงค์จะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์สหรัฐฯ

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน