เกี่ยวกับ FATCA

ข้อมูลรายละเอียดบัญชีของพลเมืองสหรัฐฯที่บริษัทจัดการต้องทำหน้าที่รายงานต่อกรมสรรพากรสหรัฐฯ
  1. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
  3. จำนวนบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
  4. จำนวนเงินในบัญชีกองทุน ณ สิ้นปี
  5. รายได้ หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th