เกี่ยวกับ FATCA

ข้อมูลรายละเอียดบัญชีของพลเมืองสหรัฐฯที่บริษัทจัดการต้องทำหน้าที่รายงานต่อกรมสรรพากรสหรัฐฯ
  1. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
  3. จำนวนบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
  4. จำนวนเงินในบัญชีกองทุน ณ สิ้นปี
  5. รายได้ หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน