เกี่ยวกับ FATCA

กรอบเวลาที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
วันที่ รายละเอียด
19 สิงหาคม 2556 - 5 พฤษภาคม 2557 กรมสรรพากรสหรัฐฯ กำหนดให้สถาบันการเงินเข้าไปลงทะเบียน
2 มิถุนายน 2557 กรมสรรพากรสหรัฐฯ เผยแพร่รายชื่อสถาบันการเงินที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรก
1 กรกฎาคม 2557 สถาบันการเงินเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ FATCA เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานให้กับกรมสรรพากรสหรัฐฯ ได้แก่ ข้อมูลของ
- ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ทุกราย (On-boarding process)
- ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีอยู่แล้วเฉพาะรายที่เข้าเงื่อนไข (Pre-Existing Customer Due Diligence process)
คำสงวนสิทธิ์
บริษัทจัดการจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่ลูกค้าของบริษัทจัดการเท่านั้น มิใช่เว็บไซต์ที่เป็นคำแนะนำ หรือการให้คำแนะนำ ใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ท่านสามารถขอคำแนะนำได้จากที่ ปรึกษาด้านภาษีอากรของท่าน หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.irs.gov/FATCA

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน