เปิดบัญชีและโอน PVD สู่ RMF ออนไลน์

ตอบข้อสงสัย RMF for PVD

1. RMF for PVD คืออะไร
     กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือที่เรียกว่า “RMF for PVD” เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเงินโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) โดยเฉพาะ เพื่อให้สมาชิกกองทุนที่ต้องออกจากกองทุนยังทำงานอยู่แต่นายจ้างยกเลิก PVD และสมาชิกกองทุนที่ออกจากงาน สามารถยังคงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ PVD ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไข คือ อายุสมาชิกอย่างน้อย 5 ปี (นับต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิก PVD ที่โอนมา) และถอนการลงทุนเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. เมื่อโอนเงิน PVD ไปยัง RMF for PVD แล้ว จะโอนเงินกลับไปที่ PVD ได้หรือไม่
    ไม่สามารถย้ายเงินกลับมา PVD ได้อีก

3. RMF for PVD เหมาะกับใครบ้าง?

  • ผู้ที่ลาออกจากงานประจำหรือย้ายงาน แต่ไม่อยากโอน PVD ไปบริษัทใหม่ หรือบริษัทใหม่ไม่มี PVD
  • ผู้ที่ไม่ต้องการคงเงิน PVD ไว้กับบริษัทเดิม เนื่องจากต้องเสียค่าคงสถานะปีละ 500 บาท หรือต้องการโอกาสในหารลงทุนที่กว้างขึ้นกว่านโยบาย PVD เดิม
  • ผู้ที่นายจ้างยกเลิก PVD แต่สมาชิกยังอายุไม่ถึง 55 ปี

4. มีค่าธรรมเนียมการโอน RMF for PVD หรือไม่
    ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน

5. สามารถโอนเงินจาก PVD เข้ามายัง RMF for PVD ของบลจ.กรุงศรี ได้หลายกองทุนได้หรือไม่
    ในการโอนครั้งแรกจะต้องโอนเงิน PVD ทั้งจำนวนเข้ามาที่ RMF 1 กองทุนเท่านั้น หลังจากนั้นสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุน RMF for PVD ของบลจ.กรุงศรีอื่นๆ ได้ทุกกองทุน (ปัจจุบันกองทุน RMF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงศรี รองรับการโอนเงินจาก PVD ทั้งหมด)

6. หลังจากโอน PVD มายัง RMF for PVD ของบลจ.กรุงศรีแล้ว สามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน RMF for PVD ได้กี่ครั้งต่อปี และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่
    สามารถสับเปลี่ยนระหว่างกลุ่มกองทุน RMF for PVD ภายในบลจ.กรุงศรี ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน

7. สามารถโอน PVD ไปยัง RMF for PVD ได้หลายบลจ.หรือไม่
    ไม่สามารถทำได้ ต้องโอนเงิน PVD ทั้งจำนวนไปยังบลจ. ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น

8. เมื่อโอน PVD มากองทุน RMF for PVD ของ บลจ.กรุงศรีแล้ว สามารถโอนไป บลจ.อื่นได้หรือไม่
    หากต้องการโอนย้ายไปยัง บลจ.อื่น ต้องสับเปลี่ยน RMF for PVD ทุกกองทุนมารวมกันในกองทุนเดียวก่อน จึงจะโอนออกไปบลจ.อื่นได้ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนออก

9. เมื่อโอน PVD มายังกองทุน RMF for PVD แล้ว ต้องถือต่ออีก 5 ปีใช่หรือไม่ ถึงจะขายคืนได้
    กองทุน RMF for PVD จะนับอายุการถือครองต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิกกองทุน PVD เดิมที่โอนเข้ามา เช่น เป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้ว 10 ปี และอายุ 52 ปี ดังนั้น จะต้องถือกองทุน RMF for PVD อีกเพียง 3 ปี เพื่อให้อายุผู้ลงทุนครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงสามารถขายคืนแบบถูกต้องตามเงื่อนไขได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

10. หากต้องการขายคืนกองทุน RMF for PVD ก่อนครบเงื่อนไข จะทำได้หรือไม่
       สามารถขายคืนได้ โดยถือเป็นการขายคืนแบบผิดเงื่อนไข ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องขายคืนทั้งจำนวน และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตามเกณฑ์การคำนวณของกรมสรรพากร

11. เมื่อถือ RMF for PVD ครบเงื่อนไขแล้ว สามารถทยอยขายคืนได้หรือไม่
       สามารถทยอยขายคืนกี่ครั้งก็ได้ แต่หากขายคืนบางส่วนไปแล้วจะไม่สามารถโอนต่อไปยังบลจ.อื่นที่บริหารกองทุน RMF for PVD ได้อีก

12. เพิ่งโอน PVD เข้ามายัง RMF for PVD ทำไมในระบบ @ccess Online/@ccess Mobile ถึงแสดงกำไรเยอะมาก เกิดจากอะไร
       การแสดงผลกำไร ขาดทุน แสดงตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (ไม่ใช่ผลกำไร/ทุน ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รับโอนมา) โดยบันทึกเงินลงทุนแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือต้นทุน ซึ่งนับเฉพาะเงินสะสมของสมาชิก ส่วนที่ 2 คือ กำไร ซึ่งเกิดจาก 3 ส่วนคือ เงินสมทบของนายจ้าง ผลประโยชน์ของเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสม

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับโอน PVD
ปัจจุบัน ท่านสามารถเปิดบัญชี RMF สำหรับรองรับเงินโอนจาก PVD และแจ้งความประสงค์ในการโอน PVD ได้ทาง @ccess Mobile App ของบลจ.กรุงศรี หรือติดต่อด้วยตนเองที่ บลจ.กรุงศรี (อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1) หรือ สาขาของธนาคารกรุงศรี หรือ ตัวแทนขายหน่วยลงทุนอื่นๆ 
ทั้งนี้ บัญชีกองทุน RMF for PVD จะแยกออกจากบัญชีกองทุนรวมทั่วไป ไม่สามารถใช้ซื้อ-ขายกองทุนรวมทั่วไปได้ จึงต้องเปิดบัญชีใหม่เป็นบัญชีกองทุน RMF for PVD เท่านั้น แม้ว่าท่านอาจจะมีบัญชีกองทุนรวมเดิมกับบลจ.กรุงศรี อยู่แล้วก็ตาม

ขั้นตอนการดำเนินการ
หากต้องการเปิดบัญชี RMF for PVD และเจ้งความประสงค์ในการโอนย้ายผ่านระบบ @ccess Mobile Application
  1. โปรดดาวน์โหลด @ccess Mobile App แล้วเลือก Banner หรือ เมนู เปิดบัญชี RMF for PVD แล้วทำตามขั้นตอน | ดูขั้นตอนการเปิดบัญชี คลิกที่นี่
  2. เมื่อเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการโอน PVD มายัง RMF ที่ต้องการต่อได้ตาม “ขั้นตอนการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายัง RMF” ด้านล่างนี้
  3. เมื่อทำรายการสำเร็จทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะจัดส่งไฟล์ PDF สำเนาแบบฟอร์มย้าย RMF for PVD ไปให้ทางอีเมล ผู้ลงทุนสามารถปริ้นท์แบบฟอร์มฯ นำไปยื่นได้ที่บริษัทนายจ้าง (ฝ่ายบุคคลนายจ้างเดิม) หรือ บลจ.ต้นทางที่บริหารเงิน PVD แล้วแต่กรณี
หากต้องการเปิดบัญชีและทำรายการโอนย้ายกับ บลจ.กรุงศรี สาขาธนาคารกรุงศรี หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน
โปรดกรอกแบบฟอร์มย้าย RMF for PVD: ระบุรายละเอียดของเงิน PVD เดิม และชื่อกองทุน RMF ของ บลจ.กรุงศรีที่เลือกไว้(จำนวน 1 กองทุน เพื่อรับโอนครั้งแรก)
  • กรณีกำลังลาออกจากงาน:ผู้ลงทุนนำสำเนาแบบฟอร์มย้าย RMF for PVD ยื่นบริษัทนายจ้าง (ฝ่ายบุคคลนายจ้างเดิม)
  • กรณีคงเงิน PVD ไว้แล้วหลังออกจากงาน: ผู้ลงทุนนำสำเนาแบบฟอร์มย้าย RMF for PVD ยื่นที่ บลจ.ต้นทางที่บริหารเงิน PVD
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายการผ่านระบบ @ccess Mobile App
หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 กด 2 
  ท่านสามารถเลือกคลิกที่ Link หรือ scan QR ด้านล่างนี้ เพื่อเริ่มเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
       https://krungsriasset.onelink.me/RUCv/kyw7op2k
ขั้นตอนการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายัง RMF
1. หลังจบขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับ RMF for PVD เรียบร้อย ระบบจะแจ้งผลการเปิดบัญชีสำเร็จ แล้วให้ดำเนินการดังนี้
1.1 สำหรับลูกค้าใหม่ ระบบจะให้กำหนด username และ password
1.2 สำหรับลูกค้าที่มี Username อยู่แล้ว ระบบแสดงสถานะขั้นตอนการทำรายการ

2. รับทราบเงื่อนไขการทำรายการ RMF for PVD แล้ว เลือก บลจ. ที่ท่านมี PVD อยู่และระบุข้อมูล PVD  (กรณีเป็น บลจ.กรุงศรี จะต้องระบุสถานะสมาชิกด้วย)
 
3. เลือกกองทุน RMF ที่ท่านต้องการโอนเข้า ระบบแสดงข้อมูลกองทุน และการรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จากนั้น ให้ยืนยันการทำรายการ ระบบแจ้งยืนยันผลการทำรายการ และจะจัดส่งอีเมลหลักฐานการทำรายการเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิง และใช้ในการทำรายการกับ HR/บลจ. ต้นทางต่อไป

4. การตรวจสอบสถานะการทำรายการเบื้องต้น
ที่หน้าเมนูหลัก เลือก “ทำรายการ” แล้วเลือกเลขที่ผู้หน่วยลงทุนที่ทำรายการไว้ (กรณีมีแค่ 1 เลขที่ฯ จะข้ามหน้านี้) ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงตามนี้
4.1 กรณีโอนย้ายสมบูรณ์ จะแสดงข้อมูลพอร์ต
4.2 กรณียังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ (ด้านล่างของหน้าจอจะมีเลขที่อ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านโทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ บลจ.กรุงศรี ได้/ โทร 02-657-5757 กด 02)
4.3 กรณีเปิดบัญชีกองทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำรายการโอนย้าย ระบบจะแสดงหน้าจอให้ทำรายการ 
คู่มือการทำรายการ
คู่มือการทำรายการต่างๆ คลิกที่นี่
โปรโมชันโอน PVD สู่ RMF
โปรโมชั่น: โอน PVD สู่ RMF ต่อแผนเกษียณ เติมโอกาสผลตอบแทน ด้วยทางเลือกกว้างกว่า
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุน คลิกที่นี่