โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFCYBER ... จับโอกาสโตของ Cyber Security ธุรกิจหัวใจหลักของโลกดิจิทัล

เมื่อโลกดิจิทัลกว้างขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น และข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันปริมาณมหาศาล ความปลอดภัยของข้อมูลและผู้ใช้งานจึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญ และลงทุนกับ Cyber Security มากขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจสร้างความเสียหาย ทั้งทางด้านกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียงของธุรกิจ

 

ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ Cyber Security

1. เทคโนโยโลยียุคใหม่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อการใช้งานกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น 

2. การโจรกรรมข้อมูลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งทางด้านข้อมูลความลับ  ความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียง บริษัทต่างๆ จึงพยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายเหล่านี้ด้วยการลงทุนเพื่อป้องกันปัญหาด้าน Cyber Security

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การทำงานที่บ้าน การใช้ Cloud จัดเก็บข้อมูล ทำให้แต่ละบริษัทต้องลงทุนเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น และคาดการณ์ว่าตลาด Cyber Security จะเติบโตที่ระดับ 12.6% ต่อปี จนถึงปี 25731
ที่มา: 1Businesswire: Global Cyber Security Market (2020 to 2030) - by Component, Security Type, Deployment, Enterprise, Use Case and Industry -ResearchAndMarkets.com ณ พ.ย. 63 | 2Accenture security, Innovate for Cyber Resilience, Third Annual State of Cyber Resilience ณ ปี 63 | 3Team8: 2021 Cyber Security Brief.

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็เป็นอีกปัจจัยกระตุ้นการลงทุนด้าน Cyber Security เช่น การทำงานที่บ้านทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของการปกป้องข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่า 137,000 เหรียญ1 หรือ ตัวแทนจากบริษัทต่างๆมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้าน Cyber Security เนื่องจาก Covid-192 (ที่มา: 1varonis: 134 Cybersecurity Statistics and Trends for 2021 ณ ก.พ. 64 | 2worldwide; HfS Research ณ เม.ย. 63 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่เป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการหลัก อายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 631 ราย)

4. การให้ความสำคัญของภาครัฐในการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของระบบงานได้อย่างเหมาะสม
 

ความน่าสนใจของ กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (KFCYBER

กองทุนลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ที่เข้าถึงโอกาสการเติบโตจากการกระจายการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security โดยตรงด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่ง

1. พอร์ตการลงทุนเชิงรุกที่เฟ้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยประสบการณ์ และมีความเชื่อมั่นสูง ครอบคลุมทุกมิติของ Cyber Security
ที่มา: Allianz Global Investors | ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยจัดกลุ่มตามประเภทของกลุ่มธุรกิจ ณ 31 ธ.ค. 64

2. พอร์ตการลงทุนที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้หลักจากด้าน Cyber Security โดยตรง พร้อมกระจายการลงทุนในหุ้นหลากหลายขนาดและกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเข้าถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Cyber Security
ที่มา: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 64

3. ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่ม Allianz Cyber Security  ​
ที่มา: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 64 | ข้อมูลก่อนหักค่าธรรมเนียม | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | ผลการดำเนินงานข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานรวมของกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหารที่มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน (Composite performance) ในขณะที่กองทุน KFCYBER จะลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) ซึ่งจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
 

ข้อมูลกองทุน KFCYBER

กองทุนแบ่งเป็น 2 share class
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขาย  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)
เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (หลัง IPO: 22 ก.พ. 2565)

โปรโมชั่นกองทุน
 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้–สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)
ระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCYBER-A มูลค่า 100 บาท


รายละเอียดและเงื่อนไข 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้–สะสมมูลค่า (KFCYBER-A)  ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึง ยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน(KFCYBER-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่     16 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. หากมีรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังบุคคลอื่น ในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2565 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีการโอนไปยังและ/หรือมาจากบัญชีหน่วยลงทุนประเภทไม่เปิดเผยรายชื่อ ผู้ลงทุนต้องแจ้งและยืนยันหลักฐานกับบริษัทจัดการว่าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนและรับโอนนั้น เป็นของผู้ลงทุนรายเดียวกัน จึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
 5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCYBER-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFCYBER-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 8. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFCYBER-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน
 
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 


ข้อมูล KFCYBER-A

ข้อมูล KFCYBER-I

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี