ประกาศกองทุน

11/06/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M6
06/06/2567
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2567
05/06/2567
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของกองทุนรวม
05/06/2567
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 6/2567 ของ KFMINCOM-R
05/06/2567
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งที่ 6/2567 ของ KFAINCOM-R
05/06/2567
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M6
04/06/2567
การครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M21

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน