กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFESG โอกาสสร้างความมั่งคั่ง จากหุ้นยั่งยืนระดับโลก

19 สิงหาคม 2564

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) โอกาสสร้างความมั่งคั่ง จากหุ้นยั่งยืนระดับโลก เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ส.ค. 64  


 
นางสุภาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “การลงทุนในธีมที่เป็นเทรนด์ของโลกจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และเทรนด์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติมีการกำหนดเป้าหมาย (Sustainable Development Goals) ไว้ 17 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก193 ประเทศทั่วโลกและมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  ถือเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว ความน่าสนใจของการลงทุนในธีมดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ AB Sustainable Global Thematic Portfolio”

“กองทุน KFESG เน้น 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่ ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล  ระบบการเดินทางและขนส่ง ธีมสุขภาพ (Health) ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ และธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน”  

“กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีผ่านการลงทุน ที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกบนมุมมองการเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้น และต้องมีระดับราคาที่เหมาะสม จึงช่วยสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว”

“บทพิสูจน์ศักยภาพการเติบโตของกลยุทธ์การลงทุนตามธีมนี้ก็คือ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุนหลัก โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 1 ปีอยู่ที่ 42.11%  ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 39.26%  ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 20.26%  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.57%  ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 18.97%  ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.61%  (ที่มา:  MSCI และ AB ณ มิ.ย. 64 I ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุด ในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน/ ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

“ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน เช่น  LacCorp เป็นผู้ให้บริการชุดทดสอบต้นทุนต่ำที่มีสิทธิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เป็นต้น  Silicon Valley Bank ธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการด้านการเงินกับตลาดด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับบริษัทในกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และวิทยา ศาสตร์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น”

“ธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่มีเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องระยะยาว บลจ.กรุงศรี จึงเชื่อมั่นว่ากองทุน KFESG จะเป็นตัวเลือกที่ดีเสริมโอกาสเติบโตให้กับพอร์ตของผู้ลงทุน” นางสุภาพร กล่าว

KFESG มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio  (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
ขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 
ข้อมูลกองทุน KFESG-A คลิกที่นี่
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th