โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFCMEGA-A รวมที่สุดแห่งเมกะเทรนด์การลงทุนในจีน

โอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกองทุนเดียว

 

ทำไมลงทุนจีนให้ถูกจุด ต้องเลือกที่สุดของเมกะเทรนด์


จีนมียอดขายผ่านช่องทาง  E-commerce สูงที่สุดในโลก

คาดการณ์ยอดขายในปี 2564 มีมูลค่ากว่า 2,779.31 ล้านเหรียญ เติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งบริษัทด้าน E-commerce ของจีนมีรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
 
ที่มา: eMarketer ณ ธ.ค. 63 และ KraneShares ณ 31 ธ.ค. 63


จีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 67% ของประชากร หรือประมาณ 1 พันล้านราย

ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับธุรกิจเดียวกันในประเทศอื่นๆและรายได้ของบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนเติบโตสูงกว่าบริษัทในสหรัฐฯอย่างมาก
ที่มา: Bloomberg, KraneShares ณ 31 ธ.ค. 63


จีนมีการเติบโตของอุตสาหกรรม Healthcare สูงที่สุดในโลก 

จากปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้นคว้าและพัฒนายาโดยสำนักงานอาหารและยาของจีน (China Food and Drug Administration - CFDA) ตั้งแต่ปี 2558 
   
ที่มา: WHO ณ 7 เม.ย. 63 และ KraneShares
 


จีนมีการลงทุนเพื่อการปฏิรูปพลังงานมากที่สุดในโลก

โดยจีนมีศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
    
ที่มา:  BloombergNEF


จีนเป็นผู้นำของโลกในด้านการเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

จีนเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดการณ์ว่ายอดขายรถไฟฟ้าจะมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของยอดขายรถยนต์ในจีนในปี ค.ศ. 2025 (ที่มา: Canalys estimates ณ ม.ค. 64) 
   

KFCMEGA-A: กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า   

ลงทุนใน 5 เมกะเทรนด์ของจีนผ่าน ETF 4 กองทุนในสัดส่วนเริ่มต้นดังนี้ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ในอนาคต
 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามสมมติฐานของพอร์ตการลงทุนเริ่มต้น

ที่มา: MSCI โดยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงพอร์ตการลงทุนสมมติฐานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด
 
ที่มา: Morningstar ณ 28 ก.พ. 64 | ดัชนีชี้วัด คือ MSCI China All Shares NR USD | ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากพอร์ตการลงทุนสมมติฐานซึ่งใช้วัดผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งผลการดำเนินงานจริงอาจมีความแตกต่างได้
 

ข้อมูลกองทุน KFCMEGA-A

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม ETFต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลักหรือมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV กองทุน ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
วันทำการซื้อขาย  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)
เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 7 - 15 มิถุนายน 2564  (หลัง IPO: 21 มิ.ย. 2564)

โปรโมชั่นกองทุน
 
โปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาท ใน
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A) 
ระหว่างวันที่ 7 - 15  มิถุนายน  2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCMEGA-A    มูลค่า 100 บาท
 
รายละเอียดและเงื่อนไข 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก
 2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
 4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCMEGA-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFCMEGA-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
 8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFCMEGA-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน
 
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุน KFCMEGA-Aย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th