กรุงศรีเปิดตัว 4 คู่หู SSF/RMF กับธีมการลงทุนในหุ้นเด็ดทั่วโลก

7 ตุลาคม 2564

บลจ.กรุงศรี เสนอขาย SSF/RMF ใหม่ 4 คู่ เน้นจุดเด่นที่โอกาสเติบโตของพอร์ตควบคู่กับสิทธิลดหย่อนภาษี คัดสรรจากกองทุนฮิตอย่าง KFGG, KF-US, KFINFRA และ KFCLIMA   เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ต.ค. 64  


นางสุภาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “บริษัทเปิดเสนอขายกองทุน SSF/RMF ใหม่ 4 คู่ รวม 8 กองทุน ซึ่งคัดสรรมาจากกองทุนรวมที่เน้นธีมการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และเป็นกองทุนฮิตของบลจ.กรุงศรี คือกองทุน KFGG, KF-US, KFINFRA และ KFCLIMA เพื่อเพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ และสร้างโอกาสให้พอร์ตเติบโตในระยะยาวไปพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี”  

“สำหรับกองทุน KFGGSSF และ KFGGRMF มีนโยบายลงทุนใน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund เน้นลงทุนเชิงรุกในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงจากกระแสการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี กองทุนคัดหุ้นเด่นจากทั่วโลกโดยไม่ยึดติดกับภูมิภาค อุตสาหกรรม และดัชนีชี้วัด เช่น ธีมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ธีมนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ e-commerce เป็นต้น ซึ่งหุ้นเติบโตสูงถือเป็นธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกและมีแนวโน้มเติบโตได้อีกหลายเท่าจากปัจจุบัน”  

กองทุน KFUSSSF และ KFUSRMF มีนโยบายลงทุนใน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund เน้นลงทุนเชิงรุกในหุ้นบริษัทของอเมริกาที่เป็นเมกะเทรนด์ใน 8 ธีมการลงทุนหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต เช่น กลุ่มสื่อออนไลน์  นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ การจัดสรรเงินลงทุน  การเงินยุคดิจิตอล การศึกษาสมัยใหม่ และ e-commerce  เป็นต้น  ทั้งนี้ กองทุน KFGG และ KF-US ในรูปแบบของ SSF/RMF มีการลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดย Baillie Gifford  ซึ่งมีสไตล์การบริหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีผลงานที่โดดเด่น ใช้มุมมองการลงทุนระยะยาวและสร้างพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนี โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว ไม่เน้นการซื้อขายตามตลาด”

“ในส่วนของกองทุน KFINFRASSF และ KFINFRARMF มีนโยบายลงทุนใน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ที่เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตแห่งอนาคต ผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม และโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของยุคดิจิตอล เช่น กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มสาธารณูปโภค  กลุ่มพลังงาน และการเดินทางขนส่ง การลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน เนื่องจากรูปแบบธุรกิจมีลักษณะผูกขาด มีสัมปทานระยะยาว ทำให้มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอค่อนข้างคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวัฎจักรเศรษฐกิจในระดับต่ำอีกด้วย”

กองทุน KFCLIMASSF และ KFCLIMARMF  มีนโยบายลงทุนใน DWS Invest ESG Climate Tech เน้นลงทุนในธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างการเติบโตเพื่อแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม   เช่น Data Center พลังงานสะอาด การเกษตรยุคใหม่ และธุรกิจสุขภาพ ที่สำคัญคือเป็นธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์ซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศหลักๆ ทั่วโลกที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ภาคเอกชนต้องปฏิบัติตามและมีการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น โดยสหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าหมายในการลดคาร์บอนให้เหลือ 0% ภายในปี 2050   ประเทศจีนตั้งเป้าลดคาร์บอนให้เหลือ 0% ภายในปี 2060 ด้านสหรัฐก็คาดว่าจะมีการประกาศนโยบายในการลดคาร์บอนเช่นกัน”  

“SSF/RMF ทั้ง 4 คู่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาว เพราะธีมการลงทุนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่ เน้นธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากเทรนด์ต่างๆ ของโลก นโยบายของภาครัฐ และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่  จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวควบคู่ไปกับสิทธิในการลดหย่อนภาษี” นางสุภาพร กล่าว

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลหนังสือชี้ชวน/โปรโมชั่นได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ  | ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KFGGSSF, KFGGRMF มีนโยบายลงทุนใน  Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตรา

KFUSSSF, KFUSRMF  มีนโยบายลงทุนใน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

KFINFRASSF, KFINFRARMF มีนโยบายลงทุนใน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFCLIMASSF, KFCLIMARMF มีนโยบายลงทุนใน DWS Invest ESG Climate Tech (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

โปรโมชั่นกองทุน SSF/ RMF   คลิกที่นี่

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th