บลจ.กรุงศรี แจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 กรกฎาคม 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ ขณะนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) ได้รับการแจ้งยืนยันด้วยผลการตรวจจากแพทย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่าพนักงานรายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติงานชั้น 1 โซน A อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ติดเชื้อ COVID-19 และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พนักงานรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นวันล่าสุด โดยขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา โดยหลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตลอดมา ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา จึงไม่มีการใกล้ชิด ปฏิสัมพันธ์กับพนักงานอื่นๆ อีกทั้งไม่มีการพบปะกับลูกค้าแต่อย่างใด

บลจ.กรุงศรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรายงานกรณีดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ

บลจ.กรุงศรี ขอเน้นย้ำว่าบริษัทมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อบริษัทเป็นสำคัญ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th