บลจ.กรุงศรี แจ้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 เมษายน 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ณ ขณะนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) ได้รับการแจ้งยืนยันด้วยผลการตรวจจากแพทย์เมื่อวันที่  23 เมษายน 2564 ว่าพนักงานรายหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานชั้น 12 โซน B อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ติดเชื้อ COVID-19 โดยพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานรายดังกล่าวได้ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

บลจ.กรุงศรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
  • สืบประวัติ และให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึง ให้กักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทฯ  ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด 
  • ทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ของสำนักงาน ชั้น 12 โซน B อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
  • รายงานกรณีดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ

บลจ.กรุงศรี ขอเน้นย้ำว่าบริษัทมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยในขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อบริษัทเป็นสำคัญ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th