โครงการ Thai CG Funds มอบเงินสนับสนุนโครงการเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับเยาวชนในโรงเรียน

13 กันยายน 2561

คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้มอบเงินจากโครงการ Thai CG Funds ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กองทุนกรุงศรี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร จำนวน 4.5 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชัน (Corrupt the Game) สำหรับเยาวชนในโรงเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ Thai CG Funds ที่มุ่งเน้นการสื่อสารและแก้ไขปัญหาและผลกระทบของคอร์รัปชัน เพื่อสร้างสังคมที่ดีควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนการจากลงทุนให้กับนักลงทุน
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th