ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

17 พฤษภาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายการ
อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
เดิม ใหม่
ยังไม่รวม Vat 7% รวม Vat 7% ยังไม่รวม Vat 7% รวม Vat 7%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.2000 0.2140 0.0000 0.0000
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.0625 0.0669 0.0000 0.0000

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้เฉพาะวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเรียกเก็บในอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี