เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KFJPSCAP)

19 พฤศจิกายน 2564
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีประกาศปิดรับ คำสั่งซื้อ (Subscription) และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in) ของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KFJPSCAP) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไปนั้น

บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in) ของกองทุนดังกล่าว (Class A และ Class I) โดยให้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
  1.  เปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)  และกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) เท่านั้น
  2.  ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกันของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)  

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนดังกล่าว เฉพาะผู้ลงทุนที่มีการลงทุนแบบประจำ (Regular Saving Plan)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th