รายชื่อกองทุนและประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่กำหนดให้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันได้

26 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งรายชื่อกองทุนและประเภทของผู้ลงทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ดังต่อไปนี้
 
  • รายชื่อกองทุน
ชื่อกองทุน ชื่อย่อกองทุน
1.  กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFACHINA-I
2. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFCLIMA-I
3. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFCMEGA-I
4. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน KFESG-I
5. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFGBRAND-I 
6. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน KFGG-I
7. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน KFGMIL-I
8. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน KFGPROP-I 
9. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน KFGTECH-I
10. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน KFHASIA-I
11. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน KFHEUROP-I
12. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFHHCARE-I
13. กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFHTECH-I 
14. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFINFRA-I
15. กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFINNO-I
16. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน KFJPINDX-I
17. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน KFJPSCAP-I
18. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFUS-I
19. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFUSINDX-I
20. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน  KFVIET-I
 
  • ประเภทและ/หรือรายชื่อของผู้ลงทุนสถาบัน
1. องค์กรที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ได้แก่

1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.3 สำนักงานประกันสังคม
1.4 กองทุนการออมแห่งชาติ
1.5 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.7 ธนาคารที่จัดเป็น "สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของรัฐซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเฉพาะกิจเพื่อดำเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 
1.7.1 ธนาคารออมสิน
1.7.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.7.4 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.7.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.7.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
1.8 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

2. ประกัน ได้แก่
2.1 บริษัทประกันภัย
2.2 บริษัทประกันชีวิต

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย

4. มูลนิธิและหน่วยงานในสังกัดของมูลนิธิ

5. บรรษัท

6. โรงเรียนที่มีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th