ประกาศการครบอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M54 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M54)

8 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M54 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ใคร่ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
 
รายการ
วันที่
วันที่ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
27  ตุลาคม 2564
วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH-A และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH-A ไปยังกองทุนอื่นได้
28 ตุลาคม 2564
วันที่เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม (วันถัดจากวันครบกำหนดอายุโครงการ) 29 ตุลาคม 2564
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามลำดับขั้นตอนต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th