แบบฟอร์มสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


แบบฟอร์มเหล่านี้ใช้สำหรับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงศรี เท่านั้น
แบบฟอร์มเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในรูป Adobe Acrobat (PDF) โดยคุณต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถดูและพิมพ์ได้ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ใบนำฝากเงินพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกองทุน
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
การขอคงเงินไว้ในกองทุน
การแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุน
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคงเงิน / รับเงินงวด
การแจ้งความประสงค์โอนเงิน PVD ไป RMF
การขอรับเงินเป็นงวดภายหลังเกษียณอายุ
การขอปลดล็อคข้อมูลลงทะเบียนระบบ EM@ccess
การขอชุดข้อมูลลงทะเบียนระบบ EM@ccess

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th