การแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

1 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) ประกาศการแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนของบริษัท  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. นายวิพุธ เอื้ออานันท์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน ให้ปฏิบัติหน้าที่   รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน   
2.  นายฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน ให้ปฏิบัติหน้าที่  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 

บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนของทั้งสองท่าน จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการกองทุนที่ได้มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th