ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

19 ตุลาคม 2564
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ มีข้อจำกัดโดยจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

รายชื่อกองทุนทั้งหมดที่มีข้อจำกัดไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับ US Person / US Citizen

1. กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) 
2. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
3. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
4. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
5. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
6. กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
7. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KFUS)
8. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
9. กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
10. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
11. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
12. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
13. กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
14. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
15. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
16. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH)
17. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
18. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KFHEUROP)
19. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
20. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
21. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
22. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
23. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)
24. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KFAINCOM)
25. กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
26. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
27. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)
28. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
29. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND)
30. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
31. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 
32. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
33. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
34. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
35. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KFGTECH)
36. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFJPINDX)
37. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDX)
38. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KFJPSCAP)
39. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
40. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)
41. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)
42. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFMINCOM)
43. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)
44. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)
45. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)
46. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)
47. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ (KFACHINA)
48. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA)
49. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ (KFVIET)
50. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)
51. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)
52. กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)
53. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE)
54. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)
55. กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)
56. กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH)
57. กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFPREFER)
58. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
59. กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม (KFDIVERSE)
60. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)
61. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)
62. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
63. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KFACHINSSF)
64. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA)
65. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)
66. กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation (KFINNO)
67. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ (KFAHYBON)
68. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA)
69. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG)
70. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)
71. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)
72. กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
73. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)
74. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
75. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)
76. กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)
77. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)
78. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)
79. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)

ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th