การลงทุนกับกองทุนรวม

การลงทุนกับกองทุนรวมมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และจะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนตัวไหนเหมาะกับเราหรือเหมาะที่จะลงทุนมากที่สุด

ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่า ทางเลือกในการลงทุนผ่านกองทุนรวมมีตั้งแต่การลงทุนในตราสารเงิน (Money Market Fund) หรือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมาก ไปจนถึงการลงทุนในตราสารทุนและการลงทุนในสินทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งมีความผันผวนและขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลากหลาย การเลือกลงทุนในกองทุนประเภทใดควรพิจารณาถึงเป้าหมายการลงทุน ซึ่งควรจะสอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงและระยะเวลาในการลงทุนตามเป้าหมายนั้น

การลงทุนกับกองทุนรวมให้ผลตอบแทนดีแค่ไหน และต้องมีเงินทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสามารถลงทุนได้

การลงทุนในกองทุนรวมนั้นออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนทุกระดับได้ประโยชน์ไม่ต่างกัน เช่นเงินลงทุน 5,000 บาทนั้น สามารถเลือกลงทุนในกองทุนเดียว หรือกระจายเป็นลงทุนมากกว่า 1 กองทุนได้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์กับการลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อให้เงินลงทุนของท่านได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยจำนวนขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนนั้นจะแตกต่างกันไป เริ่มจาก 500, 1,000 หรือ 5,000 หรือ 10,000 บาท จนถึงกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investors) ที่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 510,000 บาท

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปฯ สำหรับรายละเอียดการซื้อขั้นต่ำของแต่ละกองทุนอีกครั้ง

ถ้าต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีสภาพคล่องดีควรเลือกการลงทุนแบบไหนดี
สำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง ควรพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนประเภทตราสารตลาดเงิน ตัวอย่างเช่น KFCASH-A ซึ่งเป็นกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และที่เหลือเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน  คลิกเพื่ออ่านสรุปสาระสำคัญของกองทุน

FAQ