กองทุนแนะนำ

กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund กองทุนหลัก Morningstar 5 ดาว* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นรายได้ที่สม่ำเสมอจากการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก ผสมผสานระหว่างตราสารที่มีคุณภาพสูงและที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี พร้อมช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ย
 • เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตตราสารหนี้ และผู้ที่มองหาศักยภาพในการเพิ่มระดับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม
 • ​ความเสี่ยง 5: เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
*ที่มา: Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 มี.ค. 2567 โดยการจัดอันดับนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด | ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)

 • กองทุนเดียวที่เป็น Active Fund ซึ่งลงทุนหุ้น A-Shares ของจีน 
 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV-China A Opportunity Fund  เฉลี่ยรอบปีบัญชี    ≥ 80% ของ NAV
 • ความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-สะสมมูลค่า (KFCMEGA-A)
 • ลงทุนใน 5 เมกะเทรนด์ของจีนผ่าน ETF 4 กองทุน โดยเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ เช่น การเติบโตของ E-Commerce ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ในอนาคต
 • ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง: 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรี The One

 • กลุ่มกองทุนผสมที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรร ทั้งกองทุนตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 
  • KF1MILD ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และเพิ่มการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ
  • KF1MEAN ลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนของหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • KF1MAX เน้นลงทุนในหุ้น แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมบริหารความเสี่ยง
 • ความเสียง 5: ปานกลางค่อนข้างสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)

 • ลงทุนในกองทุนต่่างประเทศ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชี  ≥80%  ของ NAV
 • ​ความเสี่ยง 6: เสี่ยงสูง ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ
 • ลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 

มูลค่าหน่วยลงทุน

KFAFIX-A
-
ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.6692
KFGTECHRMF
-
ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
14.9109
KFACHINA-A
-
ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
6.9617
KFHHCARE-A
-
ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.7983
KFCORE
-
ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2567
มูลค่าหน่วยลงทุน
9.5215

สัมมนา/กิจกรรม

SET | ThaiBMA

หลักทรัพย์วันนี้ ข้อมูลจาก Settrade.com

เตรียมเพื่ออนาคต...พร้อมสำหรับทุกก้าวของชีวิต

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือการประเมินความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของคุณ ที่กองทุนรวมกรุงศรีของเรา พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการการลงทุนของคุณในทุกช่วงจังหวะชีวิต

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี