คำนวณเงินลงทุนใน RMF

โปรดกรอกข้อมูลเงินได้ประจำปี และเงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ

เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งปี*

บาท

 
 
เงินลงทุน / เงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ**
(สูงสุดได้ไม่เกิน 500,000)

บาท

 
 
*หมายถึง เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น บำเหน็จ ฯลฯ ตามประมวลรัษฎากร โดยไม่รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
**ได้แก่ กองทุน SSF , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ