โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


โอน PVD สู่ RMF ต่อแผนเกษียณ เติมโอกาสผลตอบแทน ด้วยทางเลือกกว้างกว่า
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*

โปรโมชั่น :   รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*


*เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเงินโอนจาก PVD (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) มาลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF และ RMF ใหม่ในปี 2565 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง โดยมียอดเงินโอนดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่  4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2565 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566  ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ยอดเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนจาก PVD เข้ากองทุนในกลุ่ม RMF ที่ร่วมรายการ หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยัง RMF ที่ไม่ร่วมรายการของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น
 • หากผู้ลงทุนมีเลขที่บัญชีกองทุนรวมทั่วไปของบริษัท บริษัทจะคำนวณมูลค่าโปรโมชั่นที่จะได้รับตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ แล้วโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A เข้าเลขที่บัญชีกองทุนรวมทั่วไปภายในวันที่ 28 เม.ย. 2566 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • หากผู้ลงทุนมีเลขที่บัญชีกองทุน RMF ที่รองรับ PVD เพียงอย่างเดียว บริษัทจะคำนวณมูลค่าโปรโมชั่นที่จะได้รับตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 28 เม.ย. 2566
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่ 
คู่มือการลงทุน RMF คลิกที่นี่ 
เปิดบัญชีและโอน PVD มา RMF ออนไลน์ คลิกที่นี่

คำเตือน
 
 • RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำหรับ KFGOLDRMF
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
 • KFACHINRMF*, KFCLIMARMF, KFEURORMF, KFGBRANRMF*, KFGTECHRMF, KFHCARERMF, KFINDIARMF, KFJAPANRMFและ KFUSRMF* ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*หมายเหตุ: ปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 •  KFAFIXRMF, KFGGRMF, KFINFRARMF และ KFHAPPYRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • สำหรับ KFGOLDRMF, KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุนกองทุน RMFย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี