นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม

นโยบายการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จึงกำหนดแนวทางด้านการขายและให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม (Fair dealing) เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน
 

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th