นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ได้จัดทำนโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product governance) จากนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดให้ระบบรองรับการออกและเสนอขายกองทุนรวมตามแนวทางดังนี้

  • เสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายผ่านช่องทางที่เหมาะสม
  • คัดเลือกตัวแทนขาย จัดทำเอกสารการขาย และกำหนดแผนการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามผลและทบทวนความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เสนอขาย รวมทั้งการทำหน้าที่ของตัวแทนขายเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจะสามารถทำหน้าที่ในการขายและให้บริการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้อย่างถูกต้อง

 
​                     นโยบายด้านการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม   

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th