รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ผลการติดตามดูแล Independent Oversight Entity (IOE) ตาม ม.124/1 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2562 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 11) โดยประกาศนี้เริ่มมีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เพื่อรองรับมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้ บลจ. มีหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ (2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

แนวทางการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม

บริษัทได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  และได้ทบทวนแนวทางดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทเห็นว่าแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้นั้นมีความเหมาะสมกับการติดตามการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดไว้อยู่แล้ว ดังนี้

1.  กำหนดขอบเขตของการติดตามดูแลฯ ครอบคลุมใน 6 เรื่องตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ได้แก่

          1.1  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

           1.2   วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.3   การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับกองทุนรวม)

          1.4   การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

          1.5   การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

          1.6   การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

2.  กำหนดวิธีการติดตามดูแล

3.  กำหนดระยะเวลาในการติดตามดูแล

4.     กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงานติดตามดูแลขอบเขตตามกำหนดไว้

5.  การรายงานผลการดำเนินการโดยฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าว

6.  กำหนดให้ฝ่ายกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดทำความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

          6.1  นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

            6.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งพร้อมการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
 

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563

จากการติดตามดูแลจัดการกองทุนรวมตามขอบเขตที่กำหนดรวม 6 เรื่อง บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด โดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพีงได้รับ สรุปผลได้ดังนี้

1.  การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง

จากการตรวจสอบพบว่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการใช้ราคาที่เหมาะสมในการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นราคาที่มีแหล่งอ้างอิงที่ได้การยอมรับเป็นการทั่วไป เป็นราคาที่ไม่ทราบล่วงหน้า      (ex-ante / forward price) มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามหลักความสม่ำเสมอ (consistency) และเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หรือจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในสถานการณ์นั้น และเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transaction) และมีการจัดเก็บเอกสารครบถ้วน รวมถึงไม่พบรายการที่กองทุนรวมซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่องจากกองทุนส่วนบุคคล

2.  วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่ากองทุนรวมที่มีการบริหารกองทุนแบบ Active Fund ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูงกว่าการบริหารการลงทุนแบบ Passive fund และมีการบริการลงทุนแบบ Active Fund เป็นไปตามที่ได้เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทได้ใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงกองทุนรวมโดยใช้ค่า Tracking Error (TE) ซึ่งกองทุนที่บริหารแบบ Passive Fund มีค่า Tracking Error (TE) ที่ต่ำ เนื่องจากกองทุนลงทุนล้อตามดัชนี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนประเภท Active Fund  ส่วนกองทุนที่บริหารแบบ Active Fund มีค่า TE สูง เนื่องจากผู้จัดการกองทุนต้องการหาโอกาสการลงทุนให้ผลตอบแทนชนะตลาด (ชนะดัชนีอ้างอิง) ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้น

3.  การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม)

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกภายในที่ใช้คัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูก สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่ประกาศกำหนด และในการคัดเลือกผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่มีการประเมินผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้กำหนดไว้ รวมถีงสิ้นปีได้มีประเมินคุณภาพผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกรายโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

4.  การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินผ่าน Broker / Counter Party เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในสัดส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน มีเอกสารประกอบครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

5.  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

จากการตรวจสอบพบว่าการประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุน Term fund มีการเผยแพร่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเป็นตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีวิธีปฏิบัติในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นตามโครงการนโยบายการลงทุน รวมถึงการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการนั้น ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยของกองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ น้อยกว่าที่แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของกองทุนนั้นบริษัทจัดการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของกองทุนเป็นสำคัญ

6.  การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

จากการตรวจสอบพบว่าการไปใช้สิทธิออกเสียงและการเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิฯครบถ้วนทุกหลักทรัพย์  เป็นไปตามที่แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีเอกสารประกอบที่สามารถตรวจสอบได้ การลงความเห็นพิจารณาแต่ละวาระจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ


ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th